(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Cum să înregistrezi o Gospodărie Țărănească (de fermier)

LEGE Nr. 1353 
din  03.11.2000

privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

   
 

 Capitolul I
 
DISPOZIŢII GENERALE
 
    Articolul 1. Obiectul prezentei legi
    (1) Prezenta lege reglementează bazele juridice, organizatorice, economice şi sociale privind constituirea, reorganizarea şi lichidarea gospodăriei ţărăneşti (de fermier), denumită în continuare gospodărie ţărănească, precum şi
activitatea ei.
    (2) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra activităţii persoanelor care ţin gospodărie auxiliară sau care practică activităţi în întovărăşirile pomicole ori legumicole.
 
    Articolul 2. Gospodăria ţărănească. Noţiune
    (1) Gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.
    (2) Gospodăria ţărănească se poate constitui şi dintr-o singură persoană fizică.
    (3) Numai gospodăriile ţărăneşti pot desfăşura activitate individuală de întreprinzător în agricultură.
 
    Articolul 3. Statutul juridic al gospodăriei ţărăneşti
    (1) Gospodăria ţărănească are statutul juridic de persoană fizică.
    (2) Suprafaţa terenurilor şi mărimea altor bunuri, inclusiv arendate, ale gospodăriei ţărăneşti trebuie să asigure utilizarea preponderentă în cadrul acesteia (mai mult de 50 la sută anual) a muncii personale a membrilor ei.
    (3) În cazul în care nu întruneşte condiţiile expuse la art.2 alin.(1) sau la alin.(2) din prezentul articol, gospodăria ţărănească este obligată să asigure, în termen de 3 luni, astfel de condiţii sau să se reorganizeze, sau să se lichideze, în modul stabilit de legislaţie.
    (4) Dacă prevederile alin.(3) din prezentul articol sau ale art.24 alin.(1) nu sînt îndeplinite, gospodăria ţărănească este lipsită de înlesnirile şi privilegiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.
 
    Articolul 4 Răspunderea gospodăriei ţărăneşti
                         şi a membrilor ei
    (1) Gospodăria ţărănească nu poartă răspundere pentru obligaţiile personale ale membrilor ei.
    (2) Membrii gospodăriei ţărăneşti poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, cu excepţia bunurilor care, potrivit Codului de procedură civilă, nu fac obiectul urmăririi.
 
    Articolul 5.  Legislaţia privind gospodăria ţărănească
    Activitatea gospodăriei ţărăneşti este reglementată de prezenta lege, de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, de Codul civil, Codul funciar, Codul fiscal, Codul muncii şi de alte acte normative.
 
    Articolul 6. Statul şi gospodăria ţărănească
    (1) Statul garantează respectarea drepturilor gospodăriei ţărăneşti şi asigură apărarea intereselor ei legale.
    (2) Statul nu poartă răspundere pentru obligaţiile gospodăriei ţărăneşti, iar gospodăria ţărănească nu poartă răspundere pentru obligaţiile statului.
    (3) Nu este admis amestecul autorităţilor administraţiei publice în activitatea gospodăriei ţărăneşti, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
 
Capitolul II
 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
 
    Articolul 7. Drepturile
    (1) Gospodăria ţărănească are dreptul:
    a) să dispună de ştampilă, să deschidă conturi bancare, inclusiv valutare;
    b) să-şi determine direcţia şi volumul activităţii financiare şi economice;
    c) să angajeze şi să elibereze lucrători în bază de contracte individuale de muncă (în continuare angajaţi);
    d) să construiască, în conformitate cu actele normative, obiectivele necesare activităţii sale;
    e) să efectueze lucrări de irigare, desecare şi alte lucrări de ameliorare în conformitate cu actele normative;
    f) să ia şi să dea în arendă terenuri şi alte bunuri;
    g) să dispună de produsele şi de veniturile sale;
    h) să stabilească preţurile de comercializare la producţia proprie;
    i) să desfăşoare activitate economică externă în conformitate cu legislaţia;
    j) să asigure riscul pierderii (nimicirii) sau deteriorării bunurilor comune ale membrilor gospodăriei, precum şi alte riscuri de întreprinzător;
    k) să fie participant la societatea comercială şi membru al cooperativei de întreprinzători, inclusiv străine (excepţie făcînd calitatea de participant deplin la societatea în nume colectiv sau la societatea în comandită);
    l) să fie membru al societăţilor necomerciale (asociaţii, uniuni);
    m) să desfăşoare alte activităţi care nu contravin legislaţiei.
    [Art.7 al.(2) abrogat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
 
    Articolul 8Obligaţiile
    Gospodăria ţărănească este obligată:
    a) să primească licenţe, în conformitate cu legislaţia, în cazul practicării de activităţi pasibile de licenţiere;
    b) să asigure, conform legislaţiei, protecţia muncii membrilor gospodăriei şi persoanelor care lucrează în bază de contract;
    c) să achite integral şi la timp salariile angajaţilor, să plătească, în numele membrilor şi al angajaţilor gospodăriei, contribuţiile de asigurări sociale de stat şi să le acorde asistenţă socială;
    d) să folosească terenurile la destinaţie;
    e) să păstreze fertilitatea solului prin măsuri de protecţie, să aplice tehnologii care ocrotesc natura;
    f) să acorde, în modul stabilit de legislaţie, servitute în terenurile pe care le deţine;
    g) să nu încalce drepturile proprietarilor şi ale beneficiarilor funciari vecini;
    h) să respecte standardele, cerinţele ecologice şi sanitaro-veterinare, alte cerinţe, prevăzute de legislaţie, privind calitatea producţiei comercializabile;
    i) să îndeplinească integral şi la timp obligaţiile fiscale;
    j) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege.
 
Capitolul III
 
CONSTITUIREA ŞI ÎNREGISTRAREA
 
    Articolul 9Dreptul la constituire
    (1) Fondator al gospodăriei ţărăneşti poate fi persoana fizică care a atins vîrsta de 18 ani, are capacitate de exerciţiu deplină, posedă teren cu drept de proprietate privată.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP752 din 21.12.01 MO11/17.01.02 art.27]
    (2) O persoană fizică poate fi fondatorul (membrul) numai al unei gospodării ţărăneşti.
 
    Articolul 10Constituirea
    (1) Gospodăria ţărănească se constituie pe principiul liberului consimţămînt.
    (2) Gospodăria ţărănească se creează în temeiul declaraţiei de constituire, semnată de fondator şi de potenţialii membri ai acesteia.
    (3) În declaraţia de constituire a gospodăriei ţărăneşti (de fermier), denumită în continuare declaraţie de constituire, trebuie să se indice:
    a) denumirea completă şi abreviată a gospodăriei;
    b) sediul gospodăriei;
    c) numele, prenumele, data naşterii, cetăţenia şi domiciliul fondatorului şi al potenţialilor membri ai ei, informaţii privind aflarea acestora în relaţii familiale cu fondatorul;
     [Art.10 al.(3), lit.c) modificat prin LP1496 din 29.11.02 MO174/20.12.02 art. 1335]
   d) numerele de înregistrare, amplasarea şi suprafaţa, conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv a terenurilor din extravilan considerate grădini, precum şi a terenurilor arendate;
     e) componenţa altor bunuri imobiliare care se transmit în proprietate comună membrilor gospodăriei.
   (4) Semnătura fondatorului şi semnăturile celorlalţi membri din declaraţia de constituire sînt autentificate de notar sau de secretarul primăriei la care se înregistrează gospodăria.
 
    Articolul 11. Denumirea gospodăriei ţărăneşti
    (1) Denumirea completă a gospodăriei ţărăneşti va conţine cuvintele gospodărie ţărănească, numele fondatorului (conducătorului) şi sediul gospodăriei.
    (2) Denumirea abreviată a gospodăriei ţărăneşti va conţine iniţialele G.Ţ., numele fondatorului (conducătorului)
şi sediul ei.
    (3) Denumirea completă şi denumirea abreviată a gospodăriei ţărăneşti vor conţine şi alte date pentru a nu fi identice denumirii unei alte gospodării ţărăneşti înregistrate anterior la aceeaşi primărie.
    Articolul 12. Sediul
    Sediul gospodăriei ţărăneşti este în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi în a cărei primărie este înregistrată.
    [Art.12 în redacţia LP752 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art. 27]
 
    Articolul 13. Înregistrarea
    (1) Gospodăria ţărănească va fi înregistrată de către fondatorul ei la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în a cărei hotare el deţine teren. În cazul în care fondatorul deţine terenuri amplasate în hotarele a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cererea de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti se prezintă primăriei alese de fondator.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP1151 din 21.06.02,MO96/05.07.02 art. 711]
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP752 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art. 27; al.(1)-(6) denin al.(2)-(7)]
    (2) Pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti, fondatorul prezintă primăriei:
    a) declaraţia de constituire;
    b) copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului şi al potenţialilor membri ai gospodăriei asupra terenurilor;
    c) copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după caz, autentificate de secretarul primăriei;
    d) bonul de plată, pe contul primăriei, a taxei de înregistrare a gospodăriei.
   (3) În decursul unei săptămîni din ziua prezentării documentelor prevăzute la alin.(1), primăria înregistrează gospodăria ţărănească, efectuînd înscrieri de rigoare în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi eliberează certificatul de înregistrare sau emite o decizie privind refuzul de a înregistra gospodăria.
    (4) Gospodăria ţărănească nu poate fi înregistrată dacă nu sînt prezentate documentele prevăzute la alin.(2) sau conţinutul lor contravine legii.
    [Art.13 al.(4) modificat prin L1151 din 21.06.02, MO96/05.07.02 art.711]
    (5) Decizia motivată a primăriei privind refuzul de a înregistra gospodăria ţărănească se remite fondatorului în scris.
    (6) Refuzul de a înregistra gospodăria ţărănească sau încălcarea termenelor ei de înregistrare pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau judiciară.
    (7) Gospodăria ţărănească este în drept să înceapă activitatea din ziua înregistrării.
 
    Articolul 14. Ţinerea Registrului gospodăriilor ţărăneşti
                         (de fermier)
    (1) Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) este ţinut de primărie în modul stabilit de prezenta lege, de Legea cu privire la registre şi de alte acte normative.
    (2) În Registrul gospodăriilor ţărăneşti se înscriu următoarele date:
    a) denumirea completă şi denumirea abreviată a gospodăriei, sediul ei ;
    [Art.14 al.(2), lit.a) modificată prin LP752/21.12.01, MO11/17.01.02 art. 27]
    b) numărul de înregistrare al gospodăriei şi data înregistrării ei;
    c) numele, prenumele, data naşterii, cetăţenia şi domiciliul fondatorului şi al fiecărui ulterior conducător al gospodăriei;
    d) numele, prenumele, data naşterii, cetăţenia şi domiciliul altor membri ai gospodăriei, informaţii privind aflarea acestora în relaţii familiale cu fondatorul (conducătorul) gospodăriei;
    [Art.14 al.(2), lit.d) modificată prin LP1496 din 29.11.02, MO174/20.12.02 art.1335]
   e) numerele de înregistrare, amplasarea şi suprafaţa, conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv a terenurilor din extravilan considerate grădini, precum şi a terenurilor arendate;
     f) alte date prevăzute de legislaţie.
    (3) Modificările datelor din declaraţia de constituire intră în vigoare la data consemnării lor în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
    (4) Primăria păstrează documentele în a căror bază au fost făcute înscrierile în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi eliberează extrase din el.
    (5) Mărimea maximă a taxei de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti, a taxei pentru efectuarea modificărilor în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), precum şi a taxei de eliberare a extraselor din acest registru, se stabileşte de Guvern.
     (6) Alte particularităţi privind ţinerea Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) sînt stabilite într-un regulament, aprobat de Guvern.
 
Capitolul IV
 
CONDUCĂTORUL GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEŞTI. MEMBRII EI
 
    Articolul 15Conducătorul gospodăriei ţărăneşti
    (1) Conducător al gospodăriei ţărăneşti este fondatorul, iar în cazul eliberării fondatorului din funcţie, unul dintre membri care a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate de exerciţiu deplină, ales de ceilalţi membri ai gospodăriei.
    [Art.15 al.(1) în redactia LP752 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.27]
    (2) Conducătorul gospodăriei ţărăneşti:
    a) reprezintă gospodăria în instanţă de judecată, în relaţiile cu alte autorităţi publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice;
    b) organizează activitatea gospodăriei;
    c) efectuează, în numele gospodăriei, tranzacţii, eliberează procuri pentru efectuarea de tranzacţii;
    d) angajează şi eliberează lucrători;
    e) ţine evidenţa timpului de lucru şi salariilor persoanelor care lucrează în bază de contract, efectuează înscrieri în carnetul lor de muncă, precum şi al membrilor gospodăriei;
    f) stabileşte politica de evidenţă în gospodărie, asigură evidenţa contabilă şi prezentarea rapoartelor în conformitate cu legislaţia;
    g) asigură predarea în arhivă a documentelor de plată a salariilor şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, precum şi a documentelor prevăzute la art.24 alin.(2);
    h) exercită alte atribuţii neinterzise de lege.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP752 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.27]
    (3) În cazul incapacităţii temporare de muncă sau absenţei sale îndelungate, conducătorul gospodăriei ţărăneşti are dreptul să încredinţeze îndeplinirea obligaţiilor sale unui membru cu capacitate deplină de exerciţiu, iar în cazul constituirii gospodăriei ţărăneşti dintr-o singură persoană, unei alte persoane, faptul consemnîndu-se în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
    [Art.15 al.(3) în redactia LP752 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art. 27]
   (4) Conducătorul gospodăriei ţărăneşti îşi poate da demisia ori poate fi destituit prin hotărîre a membrilor ei în cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării îndelungate a atribuţiilor.
    [Art.15 al.(4) modificat prin LP752 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art. 27]
    (5) În cazul înlocuirii conducătorului gospodăriei ţărăneşti, membrii ei anunţă în scris, în decursul unei săptămîni, primăria care a înregistrat gospodăria.
 
    Articolul 16. Membrii
    (1) Pot fi membri ai gospodăriei ţărăneşti, în afară de conducător, următoarele persoane apte de muncă: soţul (soţia), părinţii, copiii, inclusiv adoptivi, fraţii, surorile şi nepoţii lui care au atins vîrsta de 16 ani, precum şi alte persoane care sînt membri ai familiei respective.
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP1496 din 29.11.02, MO174/20.12.02 art. 1335]
    (2) Nu sînt considerate membri ai gospodăriei ţărăneşti persoanele care lucrează în gospodărie în bază de contract.
    (3) Primirea în gospodăria ţărănească se face cu acordul membrilor ei.
    (4) Ieşirea din gospodăria ţărănească se face la cerere şi nu necesită acordul celorlalţi membri ai ei.
    (5) Excluderea din gospodăria ţărănească se face în baza hotărîrii celorlalţi membri ai ei.
    (6) Calitatea de membru al gospodăriei ţărăneşti apare şi încetează în ziua efectuării înscrierilor respective în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
    (7) Litigiile dintre membrii gospodăriei ţărăneşti se soluţionează în instanţă de judecată.
 
    Articolul 17Drepturile şi obligaţiile membrului
                         gospodăriei ţărăneşti
    (1) Membrul gospodăriei ţărăneşti este în drept:
    a) să aleagă şi să fie ales conducător al gospodăriei;
    b) să ia cunoştinţă de datele referitoare la activitatea economică şi financiară a gospodăriei;
    c) să ceară cota sa din produsele şi veniturile gospodăriei;
    d) să iasă din gospodărie primind cota sa din bunurile comune în numerar sau în natură;
    e) să efectueze alte acţiuni neinterzise de lege.
    (2) Membrul gospodăriei ţărăneşti este obligat să participe prin muncă personală la activitatea gospodăriei şi să respecte alte prevederi ale legislaţiei.
    (3) În cazul în care nu a participat prin muncă personală la activitatea gospodăriei în decursul a 3 ani consecutivi, membrul gospodăriei ţărăneşti urmează să fie exclus.
    (4) În termenul indicat la alin.(3) nu se include perioada în care membrul nu a participat la activitatea gospodăriei ţărăneşti din cauza faptului că a fost ales în o funcţie electivă, a făcut serviciul militar în termen, a studiat la o instituţie de învăţămînt sau a fost bolnav.
    (5) În cazul în care şi-a pierdut calitatea de membru al familiei conducătorului gospodăriei ţărăneşti, membrul ei îşi păstrează drepturile şi obligaţiile dacă întruneşte celelalte condiţii stabilite de prezenta lege.
    [Art.17 al.(5) modificat prin LP1496 din 29.11.02, MO174/20.12.02 art. 1335]
Capitolul V
 
BUNURILE MEMBRILOR GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEŞTI
 
    Articolul 18. Statutul juridic al bunurilor folosite în comun
                        de membrii gospodăriei ţărăneşti
    (1) Bunurile folosite în comun de membrii gospodăriei ţărăneşti pot aparţine:
    a) unui sau mai multor membri ai gospodăriei cu drept de proprietate individuală;
    b) membrilor gospodăriei cu drept de proprietate comună în devălmăşie sau cu drept de proprietate comună în diviziune dacă ultimul este prevăzut în contract.
    (2) Bunurile care se află în proprietatea comună a membrilor gospodăriei ţărăneşti (denumite în continuare bunuri comune) se formează din:
    a) mijloacele băneşti şi alte bunuri aduse, cu drept de proprietate comună, în gospodărie de membrii ei;
    b) produsele şi veniturile obţinute din activitatea independentă a gospodăriei sau din activitatea ei cu alte întreprinderi;
    c) veniturile obţinute din tranzacţii cu valori mobiliare procurate de gospodărie;
    d) prestaţiile de asigurări sociale primite de gospodărie;
    e) donaţiile de la organizaţii şi cetăţeni;
    f) creditele şi împrumuturile luate de gospodărie;
    g) alte bunuri comune obţinute în conformitate cu legea.
   (3) Bunuri comune pot fi: terenurile, plantaţiile, construcţiile gospodăreşti şi alte construcţii, instalaţiile de ameliorare şi alte instalaţii, vitele productive şi de muncă, păsările, tehnica agricolă şi altă tehnică, mijloacele de transport, utilajele, inventarul şi alte bunuri, procurate pentru gospodărie în comun de membrii ei.
    (4) Dispunerea de bunurile comune se efectuează cu acordul tuturor membrilor gospodăriei ţărăneşti.
 
    Articolul 19. Înstrăinarea cotei din bunurile comune
    (1) Membrul gospodăriei ţărăneşti este în drept să vîndă, să dăruiască sau să înstrăineze în alt mod cota sa din bunurile comune exclusiv membrilor gospodăriei sau altor persoane, enumerate la art.16 alin.(1), care nu erau, dar au devenit membri ai gospodăriei.
    (2) Membrii gospodăriei ţărăneşti au dreptul prioritar faţă de alţi membri ai familiei conducătorului ei de a procura cota ce se înstrăinează din bunurile comune.
    (3) Membrul gospodăriei ţărăneşti este obligat să informeze ceilalţi membri ai ei şi ceilalţi membri ai familiei conducătorului de gospodărie privind comercializarea cotei sale din bunurile comune, precum şi preţul ei de vînzare.
    (4) În cazul în care membrii gospodăriei ţărăneşti şi ceilalţi membri ai familiei conducătorului refuză să procure cota ce se înstrăinează din bunurile comune sau în cazul în care aceştia nu-şi îndeplinesc, în decursul unei luni de la data informării lor privind înstrăinarea cotei, intenţia de a o procura, membrul care înstrăinează cota este în drept să ceară separarea ei în modul stabilit la art.20.
    (5) Dacă întreaga cotă din bunurile comune s-a vîndut, a fost dăruită sau înstrăinată în alt mod, se consideră că titularul care a înstrăinat-o s-a retras din gospodărie, faptul consemnîndu-se în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi, după caz, în alte registre.
 
    Articolul 20Separarea şi divizarea bunurilor comune
    (1) Atribuirea în proprietate individuală a unei cote din bunurile comune se efectuează prin separare sau divizare.
    (2) Cota din bunurile comune se atribuie membrului gospodăriei ţărăneşti:
    a) la pierderea calităţii de membru al gospodăriei fără ca el să întemeieze o nouă întreprindere (separarea cotei din bunurile comune);
    b) la urmărirea cotei pentru obligaţiile personale ale membrului gospodăriei (separarea cotei din bunurile comune);
    c) la reorganizarea sau lichidarea gospodăriei (divizarea bunurilor comune).
    (3) Cota membrului gospodăriei ţărăneşti din bunurile proprietate comună în devălmăşie se consideră egală cotelor celorlalţi membri dacă, cu acordul acestora, cota nu a fost micşorată din cauza participării lui neînsemnate cu bunuri sau cu muncă personală la activitatea gospodăriei.
    (4) În cazul pierderii calităţii de membru al gospodăriei ţărăneşti, cota din mijloacele fixe de producţie care se află în proprietate comună este inseparabilă în natură. În acest caz, cota se plăteşte în bani, în producţie agricolă sau în alt fel. Modul de plată se stabileşte cu acordul celorlalţi membri ai gospodăriei.
   (5) Urmărirea cotei din bunurile comune pentru obligaţiile personale ale membrului gospodăriei ţărăneşti se efectuează în cazul în care datoriile acestuia nu pot fi acoperite cu alte bunuri ale lui.
     (6) La reorganizarea sau lichidarea gospodăriei ţărăneşti, bunurile comune se divizează în modul stabilit de legislaţia civilă.
 
    Articolul 21. Moştenirea
     (1) Cota din bunurile comune se moşteneşte în modul stabilit de legislaţia civilă.
    [Art.21 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
 
Capitolul VI
 
MUNCA, ASIGURAREA SOCIALĂ
 
ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ DE STAT
 
    Articolul 22. Munca
    (1) Relaţiile de muncă din cadrul gospodăriei ţărăneşti sînt reglementate de Codul muncii şi de contractele individuale de muncă.
   (2) Timpul de lucru în gospodăria ţărănească se include în vechimea în muncă şi în stagiul de cotizare pe baza înscrierilor din carnetul de muncă şi a certificatelor, eliberate de casele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, ce confirmă plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat.
 
    Articolul 23Asigurarea socială şi asistenţa socială de stat
    (1) Membrii şi angajaţii gospodăriei ţărăneşti sînt pasibili de asigurare socială şi de asistenţă socială de stat în conformitate cu legislaţia.
    (2) Gospodăria ţărănească plăteşte, în condiţiile stabilite de legislaţie, contribuţiile de asigurări sociale de stat pentru membrii şi angajaţii săi.
    (3) Pensia de stat pentru membrii şi pentru angajaţii gospodăriei ţărăneşti se stabileşte şi se acordă în condiţiile legii.
 
Capitolul VII
 
EVIDENŢA ŞI RAPOARTELE.
    [Capitolul VII titlul modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
 
    Articolul 24Evidenţa şi rapoartele
    (1) Gospodăria ţărănească ţine evidenţa activităţii sale şi prezintă rapoarte conform evidenţei sintetice ori analitice sau conform partidei simple, stabilite de Guvern.
    (2) Gospodăria ţărănească predă:
    a) arhivei de stat teritoriale documentele care fac parte din Fondul arhivistic de stat;
    b) primăriei ori arhivei de stat teritoriale, dacă primăria nu dispune de spaţii pentru păstrare permanentă, documentele membrilor şi angajaţilor săi;
    c) primăriei documentele care urmează să fie păstrate provizoriu.
 
    [Art.25 exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
 
Capitolul VIII
 
REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA
 
    Articolul 26. Reorganizarea
    (1) Gospodăria ţărănească se reorganizează prin hotărîre a membrilor ei sau a instanţei de judecată.
    (2) Gospodăria ţărănească se reorganizează prin fuziune, asociere, separare, divizare sau transformare în conformitate cu Codul civil, cu prezenta lege şi cu alte acte normative.
    (3) Volumul depunerilor membrilor gospodăriei ţărăneşti în capitalul social al întreprinderii cu o altă formă juridică de organizare, constituită prin reorganizare, este determinat în funcţie de cota lor din bunurile comune care se transmit acestei întreprinderi.
 
    Articolul 27. Lichidarea
    (1) Gospodăria ţărănească se lichidează prin hotărîre a membrilor ei , în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, sau a instanţei de judecată.
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (2) Gospodăria ţărănească poate fi lichidată prin hotărîre a instanţei de judecată la cererea:
    a) unui membru al gospodăriei, a primăriei sau a organului fiscal dacă sînt încălcate prevederile art.2 alin.(1) sau art.3 alin.(2), inclusiv în cazul în care nici unul dintre membrii gospodăriei nu are drept de proprietate asupra pămîntului;
    [Art.27 al.(2), lit.a) modificată prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    b) unui membru al gospodăriei sau a creditorului (creditorilor) în cazul insolvabilităţii ei;
    c) moştenitorului sau a primăriei dacă nu a rămas nici un membru şi nici un moştenitor al acestuia nu doreşte să ţină mai departe gospodăria; precum şi
    d) în alte cazuri prevăzute de lege.
    (3) Particularităţile lichidării gospodăriei ţărăneşti în cazul insolvabilităţii ei sînt definite în legislaţia privind falimentul.
 
Capitolul IX
 
ASOCIAŢIILE GOSPODĂRIILOR ŢĂRĂNEŞTI 
ŞI UNIUNILE ASOCIAŢIILOR
 
    Articolul 28Scopurile, statutul juridic şi patrimoniul
                          asociaţiei gospodăriilor ţărăneşti
                          şi uniunii asociaţiilor
    (1) Pentru a-şi coordona activitatea, a-şi instrui, perfecţiona, consulta şi informa membrii, pentru a atrage investiţii, a-şi reprezenta şi apăra interesele comune patrimoniale şi profesionale, gospodăriile ţărăneşti sînt în drept să se unească după principiul teritorial sau de producţie în asociaţie a gospodăriilor ţărăneşti (denumită în continuare asociaţie), iar asociaţiile - în uniune republicană a asociaţiilor gospodăriilor ţărăneşti (denumită în continuare uniune).
    (2) Asociaţia şi uniunea sînt organizaţii necomerciale cu drept de persoană juridică, create în bază de contracte de constituire, care activează în conformitate cu legislaţia şi cu statutul lor.
    (3) Denumirea asociaţiei şi cea a uniunii trebuie să conţină cuvintele "asociaţia gospodăriilor ţărăneşti" şi, respectiv, "uniunea republicană a asociaţiilor gospodăriilor ţărăneşti".
    (4) Asociaţia şi uniunea nu poartă răspundere pentru obligaţiile membrilor lor, iar aceştia nu poartă răspundere pentru obligaţiile asociaţiei sau cele ale uniunii.
    (5) Patrimoniul asociaţiei şi cel al uniunii se formează din taxele de constituire şi din cotizaţiile membrilor lor, din taxele pentru serviciile pe care le prestează, din donaţii şi din alte venituri neinterzise de lege.
    (6) La ieşire din asociaţie ori din uniune sau la lichidarea lor, membrii nu beneficiază de drepturi asupra patrimoniului asociaţiei şi, respectiv, al uniunii.
 
    Articolul 29. Organele asociaţiei şi cele ale uniunii
    Asociaţia şi uniunea au următoarele organe de conducere, de execuţie şi de control:
    a) adunarea generală a membrilor asociaţiei şi adunarea generală a membrilor uniunii (denumite în continuare adunare generală), organ superior;
    b) consiliul asociaţiei şi consiliul uniunii (denumite în continuare consiliu), organ executiv;
    c) comisia de cenzori sau cenzorul, denumiţi în continuare comisie de cenzori, organ de control; precum şi
    d) alte organe prevăzute de statutul asociaţiei şi de cel al uniunii.
 
    Articolul 30. Adunarea generală
    (1) De competenţa exclusivă a adunării generale ţin:
    a) modificarea şi completarea statutului asociaţiei şi statutului uniunii, aprobarea statutelor modificate;
    b) aprobarea, modificarea şi completarea regulamentelor organelor asociaţiei şi celor ale uniunii;
    c) alegerea preşedintelui şi celorlalţi membri ai consiliului asociaţiei şi, respectiv, ai consiliului uniunii, alegerea (numirea) membrilor comisiei de cenzori;
    d) primirea şi excluderea din asociaţie şi uniune;
    e) aprobarea direcţiilor principale de activitate, schemei de încadrare şi salarizare, bugetului asociaţiei sau uniunii;
    f) aprobarea rapoartelor asociaţiei sau uniunii şi ale organelor de conducere, de execuţie şi de control.
    (2) Adunarea generală este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin două treimi din reprezentanţii membrilor asociaţiei sau ai uniunii.
    (3) Hotărîrile adunării generale se adoptă cu votul majorităţii reprezentanţilor membrilor asociaţiei şi, respectiv, ai uniunii prezenţi la adunare.
 
    Articolul 31. Consiliul
    (1) De competenţa consiliului ţin:
    a) convocarea adunării generale;
    b) prezentarea către adunarea generală a propunerilor privind primirea şi excluderea din asociaţie sau uniune;
    c) prezentarea către adunarea generală a raportului anual al asociaţiei sau al uniunii şi al raportului propriu;
    d) efectuarea altor acţiuni prevăzute de statut.
    (2) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin jumătate din membrii lui, inclusiv preşedintele.
    (3) Membrii consiliului nu pot fi şi membri ai comisiei de cenzori.
 
    Articolul 32. Comisia de cenzori
    (1) Comisia de cenzori exercită controlul asupra activităţii asociaţiei sau a uniunii, inclusiv asupra respectării statutului şi altor regulamente ale lor, şi este subordonată numai adunării generale.
    (2) Comisia de cenzori se conduce de legislaţie, de statutul asociaţiei sau de cel al uniunii şi de regulamentul său.
    (3) Comisia de cenzori elaborează raportul anual şi îl prezintă adunării generale anuale.
 
    Articolul 33. Reorganizarea şi lichidarea asociaţiei şi a
                          uniunii
    (1) Asociaţia şi uniunea se pot reorganiza prin fuziune, asociere, separare, divizare sau transformare exclusiv în organizaţii necomerciale.
   (2) Patrimoniul asociaţiei sau al uniunii, în proces de lichidare, care a rămas după satisfacerea tuturor creanţelor este predat altor asociaţii şi uniuni, iar în caz de imposibilitate, organizaţiilor de binefacere sau autorităţilor administraţiei publice locale.
 
Capitolul X
 
RĂSPUNDERI
 
    Articolul 34Răspunderi pentru încălcarea prezentei legi
    Încălcarea prezentei legi prin:
    a) prezentarea unor date eronate pentru Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
    b) refuzul neîntemeiat de a înregistra gospodăria ţărănească;
    c) neprezentarea de documente pentru efectuarea de înscrieri în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) privind reorganizarea sau lichidarea gospodăriei;
    d) refuzul neîntemeiat de a face modificări în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) sau de a elibera extrase din el;
    e) refuzul neîntemeiat de a efectua înscrieri în carnetele de muncă ale membrilor şi angajaţilor gospodăriei ţărăneşti sau înscrierea în ele a unor date eronate;
    f) neprezentarea de date sau prezentarea de date eronate referitoare la numărul de angajaţi din gospodăria ţărănească;
    g) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.3 alin.(3); precum şi
    h) alte acţiuni definite de lege atrage răspunderea prevăzută de lege.
 
Capitolul XI
 
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
 
    Articolul 35
    (1) Guvernul, în decursul a 2 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea Legii cu privire la proprietate, Legii cadastrului bunurilor imobile, Legii privind administraţia publică locală, Legii contabilităţii, Legii cu privire la faliment, Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, Codului fiscal, Codului cu privire la contravenţiile administrative şi altor acte legislative în concordanţă cu prezenta lege;
    va aproba Regulamentul privind modul de ţinere a evidenţei şi de prezentare a rapoartelor de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
    va stabili plafonul taxei de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti, al taxei de efectuare a înscrierilor în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi al taxei de eliberare a extraselor din el;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
 
    Articolul 36
    (1) Gospodăriile ţărăneşti înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor prezenta primăriilor, pînă la 1 ianuarie 2002, documentele necesare înscrierii în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) a modificărilor ce rezultă din prezenta lege. Pentru înregistrarea modificărilor nu se percepe taxă.
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP361 din 13.07.01, MO94-96/10.08.01]
    (2) Întreprinderile individuale care desfăşoară activitatea prevăzută la art.2 alin.(1) se vor reînregistra pînă la 1 ianuarie 2002, efectuîndu-se înscrierile de rigoare în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Pentru reînregistrare nu se percepe taxă.
    [Art.36 al.(2) modificat prin LP361 din 13.07.01, MO94-96/10.08.01]
     (3) Persoanele care desfăşoară activitatea prevăzută la art.2 alin.(1) şi nu au înregistrat gospodăria ţărănească sau întreprinderea de o altă formă juridică de organizare sînt lipsite de înlesnirile şi privilegiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative, purtînd răspunderea stabilită de legislaţie.
    (4) Asociaţiile întemeiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi vor aduce, pînă la 1 ianuarie 2002, statutul lor în concordanţă cu prezenta lege sau se vor reorganiza, sau se vor lichida în modul stabilit de legislaţie. Pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor făcute în statutele asociaţiilor nu se percepe taxă.
    [Art.36 al.(4) modificat prin LP361 din 13.07.01, MO94-96/10.08.01]
    (5) Organul fiscal din oficiu va radia din Registrul fiscal de stat gospodăriile ţărăneşti care au fost înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi care nu au efectuat reînregistrarea în conformitate cu alin. (2).
    [Art.36 al.(5) introdus prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
 
    Articolul 37
    De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.841-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la gospodăria ţărănească (de fermier), cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
 
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                               Dumitru DIACOV

 

http://lex.justice.md/md/311579/